top
Facebook
Kdo jsme

Stanovy

„České společnosti veterinárních stomatologů CVDS, zapsaného spolku“
se sídlem: Hvozdecká 1293/6, 635 00 Brno
dle občanského zákoníku, z.č. 89/2012 Sb.


Čl. 1
Název, sídlo a působnost spolku

 1. Zapsaný spolek má název: „Česká společnost veterinárních stomatologů CVDS, zapsaný spolek“ (dále jen spolek), anglický ekvivalent je: „Czech Veterinary Dental Society“ zkratka „CVDS“.
 2. Sídlo spolku je Hvozdecká 1293/6, 635 00 Brno.
 3. Spolek působí na celém území České republiky, spolek se nečlení na organizační jednotky - celý spolek je místně příslušnou organizační jednotkou


Čl. 2
Charakter spolku

 1. Spolek je dobrovolným nevládním neziskovým zapsaným spolkem vzniklým podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění. Spolek je právnickou osobou podle českého práva.
 2. Spolek sdružuje veterinární lékaře (titul MVDr.) a ostatní odbornou veřejnost se zájmem o veterinární stomatologii a o rozšiřování vědeckých a klinických poznatků v oblasti veterinární stomatologie mezi veterinárními lékaři, majiteli zvířat a odbornou veřejností.
 3. Členem spolku se může stát každá fyzická osoba vlastnící titul MVDr., která se chce účastnit prací naplňujících cíle spolku a splní Čl.6 těchto stanov.
 4. Členství ve spolku se váže na osobu člena a nepřechází na jeho právního nástupce.
 5. Členství ve spolku je zcela dobrovolné a vzniká zapsáním do seznamu členů.


Čl. 3
Hlavní cíle spolku

 1. Spolek bude k dosažení svých cílů vyvíjet zejména následující činnosti:
  • zajišťování pokroku ve veterinární stomatologii,
  • zvyšování úrovně vědeckých a klinických znalostí a praktických dovedností veterinárních lékařů na poli veterinární stomatologie,
  • podpora výzkumu a prosazování jeho praktických výsledků v praxi v oblasti veterinární stomatologie,
  • podpora vzdělanosti majitelů zvířat v oblasti zdraví dutiny ústní zvířat,
  • podpora partnerství mezi veterinárním lékařem a majitelem zvířete,
  • vytvoření platformy k výměně informací mezi veterinárními lékaři,
  • spolupráce s národními a mezinárodními odbornými skupinami na poli veterinární stomatologie


Čl. 4
Doba trvání spolku

 1. Spolek se zakládá na dobu neurčitou.


Čl. 5
Formy činnosti spolku

 1. K zajištění výše uvedených cílů a žádných jiných používá spolek těchto forem činnosti:
  • pořádání vzdělávacích akcí, přednášek, praktických kurzů, výstav a podobných akcí ke zvýšení úrovně vzdělání, a to jakoukoli dostupnou formou,
  • psaní, vytváření a/nebo publikování odborných textů a materiálů,
  • shromažďování a šíření relevantních informací o problémech ve veterinární stomatologii a prosazování výzkumu v této oblasti,
  • spolupráce s organizacemi a spolky, které mají společný zájem, ke zvýšené podpoře a zajištění společných cílů
  • pořádání veřejných akcí


Čl. 6
Vznik členství ve spolku

 1. Členem spolku se může stát každý veterinární lékař, který splňuje náležité odborné znalosti a dovednosti.
  • Nového kandidáta na člena spolku navrhují minimálně 2 stávající členové spolku, případně kandidáta navrhuje jako člena spolku odborná komise spolku.
  • Kandidát se musí prokázat platným dokladem o ukončení vysokoškolského vzdělání v oboru veterinárního lékařství.
  • Kandidát musí prokázat, že jeho klinická praxe je minimálně tříletá.
  • Kandidát musí prezentovat svou dosavadní práci v oboru stomatologické praxe, a to prezentací formou přednášky v rozsahu 50 min. a ústním pohovorem před odbornou komisí spolku.
  • Předloží dokumentaci stomatologických kazuistik za min. poslední rok praxe.
  • Kandidáta přijímá za člena spolku členská schůze, a to 2/3 všech přítomných hlasů.
  • Kandidát se stává členem po řádném zaplacení členských příspěvků.
 2. Členství může být každému členu pozastaveno výborem spolku. Při pozastaveném členství člen nemá právo využívat členství spolku. Pozastavení může být učiněno :
  • po vlastní žádosti člena,
  • po závažném porušení stanov nebo vnitřních předpisů spolku,
 3. Výbor spolku je povinen pozastavení, jeho důvody a dobu zveřejnit v zápise z jednání výboru spolku.


Čl. 7
Práva a povinnosti člena, informace o členství

 1. Práva člena:
  • účastnit se jednání členské schůze, hlasovat na ní,
  • volit orgány spolku a být volen do těchto orgánů,
  • předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku,
  • podílet se na praktické činnosti spolku,
  • být informován o činnosti spolku, a to včetně hospodaření,
  • nechat se při jednaní členské schůze zastupovat jiným členem využitím plné moci,
  • navrhovat kontrolu činnosti spolku kontrolorovi
 2. Povinnosti člena:
  • dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku,
  • aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat všechny vnitřní předpisy a dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku,
  • účastnit se jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich práce
  • platit včas schválené členské příspěvky, jejichž výše a doba splatnosti bude určena členskou schůzí a uvedena ve finančním řádu spolku
  • oznamovat změny údajů vedených v seznamu členů spolku (například změnu tel. čísla, adresy po stěhování apod).; tyto změny je člen povinen oznámit spolku do 7 dnů ode dne, kdy nastaly.
 3. Zánik členství:
  • doručením písemného oznámení člena na adresu spolku o tom, že vystupuje ze spolku,
  • úmrtím člena spolku,
  • zánikem spolku
  • vyloučením člena spolku členskou schůzí v případě, že člen opakovaně i přes písemné napomenutí výborem porušuje tyto stanovy či řády spolku
  • nezaplacením členských příspěvků ani po písemném upozornění.
 4. Čestný člen spolku je osoba s významným přínosem pro činnost sdružení, je schvalován členskou schůzí bez povinnosti prezentovat svoji dosavadní činnost. Čestný člen má právo být přítomen všem aktivitám spolku, je zproštěn placení členských příspěvků; čestný člen nemá právo volit a být volen.
 5. Zakládající člen je osoba přítomná na první členské schůzi v historii spolku a je zproštěn povinnosti prezentace svojí dosavadní odborné činnosti.


Čl. 8
Orgány spolku

Společná ustanovení o orgánech spolku:

 • funkce v orgánech spolku jsou čestné,
 • za výkon funkcí v orgánech spolku přísluší pouze náhrada hotových výdajů,
 • funkce kontrolora a člena výboru spolku jsou neslučitelné.
 1. Členská schůze
  • členská schůze je nejvyšším orgánem spolku a je tvořena všemi členy spolku; členská schůze se řídí jednacím řádem,
  • členská schůze je neveřejná
  • členskou schůzi vede předseda zasedání určený volbou přítomných členů
  • Zasedání členské schůze spolku svolává výbor spolku. Výbor je povinen do 1 měsíce svolat členskou schůzi, pokud ho o to požádá písemně alespoň jedna třetina členů spolku, nebo pokud o to požádá kontrolor. Rozhodnutí jsou přijímána dvoutřetinovou většinou všech přítomných členů spolku. Schůze je usnášení schopná, účastní-li se zasedání nadpoloviční většina všech členů sdružení.
  • není-li členská schůze schopna usnášení, může být svolána (bez rozesílání pozvánky) náhradní členská schůze, a to za 30 minut od termínu zahájené členské schůze. Program náhradní členské schůze je shodný s programem členské schůze.
  • Program jednání, místo a čas musí být součástí pozvánky na jednání členské schůze. Zápis z jednání podepisuje předseda zasedání a dva ověřovatelé a zpřístupní se všem členům spolku.
  • výhradně členské schůzi přísluší:
   • volit z členů rovnou, přímou a tajnou volbou členy výboru spolku na dobu pěti let,
   • volit z členů rovnou, přímou a tajnou volbou kontrolora na dobu pěti let,
   • přijímat nové členy na doporučení odborné komise a rozhodovat o vyloučení člena
   • odvolávat tajným hlasováním členy výboru spolku nebo kontrolora spolku,
   • schvalovat výši všech poplatků podle návrhu výboru spolku,
   • schvalovat rozpočet spolku předkládaný výborem
   • měnit stanovy, v tom případě rozhoduje členská schůze 75% většinou hlasů přítomných členů,
   • schvalovat zprávu výboru spolku o hospodaření a zprávu kontrolora o revizi hospodaření za uplynulý kalendářní rok,
   • v případě zániku spolku volit likvidátora,
   • určovat koncepci spolku a jeho cíle na příští období
   • rozhodovat o zániku spolku
   • rozhodovat ve všech dalších věcech, které jsou jí vyhrazeny těmito stanovami, vnitřními předpisy, nebo pokud o rozhodnutí požádá výbor spolku.
 2. Výbor spolku a předseda výboru
  • výbor je výkonným orgánem spolku a je tříčlenný, řídí činnost spolku mezi zasedáními členské schůze a plní úkoly uložené mu členskou schůzí
  • výboru přísluší:
   • ze svých členů volit a odvolávat předsedu spolku;
   • přijímat vnitřní předpisy spolku ve všech věcech s výjimkou otázek výhradně svěřených do pravomoci členské schůze,
   • vést seznam členů spolku jakož i jeho podpůrné evidence,
   • spravovat majetek spolku, vytvářet rozpočet na další rok,
   • svolávat členskou schůzi,
   • podávat členské schůzi zprávu o výsledcích hospodaření,
   • provádět další činnosti určené radě těmito stanovami, nebo vnitřními předpisy,
   • viii. činit veškerá opatření nezbytná k zajištění řádné činnosti spolku, jakož i provádět další činnost, pokud tato nepřísluší jiným orgánům spolku,
  • výbor rozhoduje prostou většinou všech hlasů; výbor je schopen usnášení, jsou-li přítomni všichni 3 členové výboru;
  • rozhodnutí výboru jsou písemná, ověřená podpisy přítomných členů výboru;
  • výbor umožní všem členům spolku nahlížet do zápisů z členských schůzí a rozhodnutí výboru, kontrolorovi pak kontrolu materiálů souvisejících s činností spolku;
 3. Předseda výboru
  • předseda výboru je statutárním zástupcem spolku; zastupuje spolek navenek a jedná jeho jménem ve všech věcech, respektujíce rozhodnutí výboru spolku nebo členské schůze;
  • předseda výboru je oprávněn činit v době mezi zasedáními rady veškera opatření a rozhodnutí nezbytná k zajištění řádné činnosti spolku, s výjimkou těch, která jsou stanovami vyhrazena radě či členské schůzi;
 4. Sekretář výboru
  • pořizuje zápisy z jednání výboru a členské schůze a zpřístupňuje je každému členovi spolku,
  • informuje členy spolku o všech změnách týkajících se spolku,
  • vykonává úkoly uložené výborem a členskou schůzí
 5. Pokladník
  • vede účetnictví spolku dle platné legislativy
  • umožňuje nahlédnutí a kontrolu účetních knih kontrolorovi a vyšším autoritám
  • zasílá členům spolku předpis k úhradě členských příspěvků
  • předkládá finanční zprávu a zprávu o hospodaření na členské schůzi
 6. Kontrolor
  • kontrolor je revizním a kontrolním orgánem spolku,
  • kontrolor vykonává kontrolní činnost v oblasti hospodaření spolku, jakožto i kontrolu ostatních činností spolku,
  • členské schůzi předkládá zprávu o kontrole hospodaření spolku za uplynulý kalendářní rok,
  • připravuje revizní zprávy a posudek návrhu výroční zprávy; tyto předkládá členské schůzi,
  • dohlíží zejména na to, jak je nakládáno s dary a dotacemi poskytnutými spolku a na to, zda je hospodaření v souladu s rozpočtem
 7. Odborná komise
  • jsou voleny členskou schůzí jako výpomoc výboru spolku pro konkrétní činnost,
  • doporučuje členské schůzi přijetí / nepřijetí nového člena, viz Čl. 6.,
  • předkládají členské schůzi zprávu o výsledcích své činnosti.
 8. Likvidátor
  • je volen členskou schůzí v případě zániku spolku;
  • likvidaci majetku spolku zajišťuje dle platného organizačního řádu


Čl. 9
Zásady hospodaření

 1. spolek hospodaří se svým majetkem, jehož zdrojem jsou zejména:
  • členské poplatky (výši určuje aktuální finanční řád)
  • příjmy z činností při naplňovaní cílů spolku,
  • výnosy z majetku (např. ze spořicího účtu)
  • dary, dotace, granty
 2. Tyto zdroje jsou používány výhradně v souladu s předmětem činnosti spolku a k zajištění jeho provozu.
 3. Cílem činnosti sdružení není dosažení zisku. Přebytek hospodaření se použije v následujícím období podle návrhu schváleného výborem dle čl.8, bod 2.
 4. Spolek může uzavřít smlouvu o spolupráci s jinou právnickou osobou pro finanční zajištění svých aktivit.
 5. Za hospodaření sdružení odpovídá výbor sdružení.
 6. Členové odpovídají za závazky spolku pouze do výše svých neuhrazených poplatků.
 7. Hospodaření spolku se řídí vnitřními předpisy spolku a obecně závaznými právními předpisy ČR.


Čl. 10
Zrušení spolku

 1. O zrušení spolku rozhoduje členská schůze spolku, pokud není spolek zrušen soudně.
 2. Výbor spolku je povinen v případě zrušení spolku svolat členskou schůzi, na které je zvolen likvidátor.
 3. Likvidátor naloží s majetkem spolku tak, že použije peněžitý či zpeněžený majetek zrušeného spolku výhradně na dobročinné účely, např. jako finanční dar veterinárním institucím působícím v České republice, u kterých není pochyb, že tento dar využijí pro šíření vzdělanosti v oboru veterinární stomatologie .
 4. Likvidátor má na likvidaci majetku lhůtu 180 dní. Po uplynutí této lhůty přechází veškerý nerozdělený majetek spolku, ať finanční, či hmotný, na obec, na jejímž území má zrušený spolek sídlo.


Čl. 11
Závěrečná ustanovení

 1. Pro svou činnost má sdružení tyto interní předpisy:
  • organizační řád – řeší pravomoci a povinnosti orgánů, jejich odpovědnost a způsob spolupráce,
  • jednací řád – určuje, jak jedná členská schůze,
  • finanční řád – upřesňuje poplatky členů.
 2. Ukončením členství končí i činnost v orgánech spolku.
 3. Členství ve všech orgánech spolku zanikají zrušením spolku.
 4. Skutečnosti neuvedené v těchto stanovách se řídí občanským zákoníkem č 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Stanovy ČSVS ke stažení zde.