top
Facebook
Články

Případ salónní stomatologie

Revizní komise obdržela podnět veterinárního lékaře, který na facebookových stránkách salónu pro psy nalezl popis odstranění zubního kamene u psa bez narkózy, které se v tomto salónu provádí. Dotklo se ho zejména podprahové sdělení příspěvku, že veterinární lékaři používají při čištění zubů narkózu jen kvůli své pohodlnosti či honbě za ziskem (obr. 1).

obr. 1obr. 2obr. 3obr. 4Vzhledem k tomu, že působnost revizní komise je omezena na veterinární lékaře – členy KVL, požádala o prošetření situace v salónu místně příslušnou krajskou veterinární správu. Revizní komise zaslala KVS tento dopis:

Revizní komise KVL ČR žádá o prošetření podezření na nezákonný výkon veterinární činnosti, ke kterému má docházet v Salónu (…), provozovaném paní XY, se sídlem (…).

Na veřejné prezentaci salónu např. zde: https://www.facebook.com/.../ je propagováno odstraňování zubního kamene psů bez sedace (tzv. "bez narkózy"), které zde má provádět provozovatelka salónu. Sanace dutiny ústní psů a koček je bezpochyby odbornou veterinární činností, kterou jsou oprávněny provádět pouze osoby odborně způsobilé podle veterinárního zákona.

Odstraňování zubního kamene u malých zvířat, pokud má být provedeno lege artis, patří výlučně do kompetence veterinárního lékaře, neboť pro odborně správné provedení vyžaduje uvedení ošetřovaného zvířete do sedace nebo celkové anestézie: viz přiložené vyjádření České společnosti veterinárních stomatologů. Nezbytnou součástí výkonu je odborné stomatologické vyšetření dutiny ústní a následná terapeutická intervence, kterou může zajistit pouze veterinární lékař. Laické ošetření spočívající v pouhém odstranění viditelné části mineralizovaného plaku nejenže neřeší problém zvířete, ale navíc zvyšuje riziko sekundárních patologií způsobených rozplavením bakteriálního osazení zubního plaku do organismu zvířete. Z charakteru prezentace salónu (viz přílohy) lze usoudit, že tato činnost je zde prováděna soustavně a za účelem zisku, osobou bez odborné způsobilosti k výkonu odborné veterinární činnosti.

RK žádá o laskavé sdělení výsledku šetření.K žádosti o prošetření přiložila revizní komise vyjádření ke stomatologickým zákrokům prováděným bez anestézie, které je pozičním dokumentem EVDS i České společnosti veterinárních stomatologů. V plném znění je stanovisko CVDS uvedeno na stránkách Komory zde.

KVS situaci v místě prověřila a zaslala revizní komisi tento výsledek šetření (obr. 5):

obr. 5Revizní komise se s tímto výsledkem nespokojila, protože podle jejího názoru nevzala KVS při uzavření případu dostatečně v potaz veškeré odborné aspekty. Požádala proto o vypracování expertního stanoviska členku EVDS, CVDS a rezidentku veterinární stomatologie (EVDC). Expertka ve svém stanovisku uvádí, že existuje mnoho důvodů, proč není správné, aby zubní kámen odstraňovala osoba odborně nezpůsobilá, a navíc za plného vědomí zvířete. Jednak taková osoba nemůže určit diagnózu, tedy zjistit, zda je přítomen zánět dásní nebo jiné onemocnění dutiny ústní. Bez anestézie nemůže určit diagnózu ani osoba odborně způsobilá, protože k řádné diagnostice je nutné komplexní vyšetření včetně použití parodontální sondy a mnohdy i RTG. Se stomatologickým výkonem souvisí i možná bolest a riziko poranění jak při vyšetření, tak i při ošetření, protože nelze nikdy zaručit, že zvíře bude dostatečně fixováno a nebude se mu v pracovním poli pohybovat jazyk, jehož poranění ostrým srpkem je velmi bolestivé a výrazně krvácí. Pouze v anestézii je možné leštění zubu, které odstraní drobná poškrábání, jež podporuje ukládání dalšího plaku. Je rovněž extrémně vzácné, aby byl přítomen zubní kámen bez současného zánětu dásní, který musí být správně léčen: při těžkých parodontitidách je prokázán vznik mikroabscesů v různých orgánech, což je závažná zdravotní komplikace vedoucí ke zhoršování zdravotního stavu, jež majitelé často mylně přikládají věku zvířete.

Revizní komise se s tímto výsledkem nespokojila, protože podle jejího názoru nevzala KVS při uzavření případu dostatečně v potaz veškeré odborné aspekty. Požádala proto o vypracování expertního stanoviska členku EVDS, CVDS a rezidentku veterinární stomatologie (EVDC). Expertka ve svém stanovisku uvádí, že existuje mnoho důvodů, proč není správné, aby zubní kámen odstraňovala osoba odborně nezpůsobilá, a navíc za plného vědomí zvířete. Jednak taková osoba nemůže určit diagnózu, tedy zjistit, zda je přítomen zánět dásní nebo jiné onemocnění dutiny ústní. Bez anestézie nemůže určit diagnózu ani osoba odborně způsobilá, protože k řádné diagnostice je nutné komplexní vyšetření včetně použití parodontální sondy a mnohdy i RTG. Se stomatologickým výkonem souvisí i možná bolest a riziko poranění jak při vyšetření, tak i při ošetření, protože nelze nikdy zaručit, že zvíře bude dostatečně fixováno a nebude se mu v pracovním poli pohybovat jazyk, jehož poranění ostrým srpkem je velmi bolestivé a výrazně krvácí. Pouze v anestézii je možné leštění zubu, které odstraní drobná poškrábání, jež podporuje ukládání dalšího plaku. Je rovněž extrémně vzácné, aby byl přítomen zubní kámen bez současného zánětu dásní, který musí být správně léčen: při těžkých parodontitidách je prokázán vznik mikroabscesů v různých orgánech, což je závažná zdravotní komplikace vedoucí ke zhoršování zdravotního stavu, jež majitelé často mylně přikládají věku zvířete.

Z posudku doslova citujeme:

„Pokud někdo zvířeti nabízí odstranění zubního kamene bez anestezie, zvíře tak poškozuje, protože správnému ošetření brání. Majitel je s čištěním zubů bez anestezie mylně spokojen, protože jeho pohledem jsou zuby "čisté", nicméně pacient přijde o možnost správné léčby a včasného zabránění důsledkům onemocnění, které mohou být fatální. Závažnost neposkytnutí adekvátního vyšetření a léčby zdůrazní fakt, že 80 % psů starších 3 let trpí parodontitidou a 10 % psů trpí bolestivými zlomeninami zubů s odhalenou zubní dření, u starších zvířat se navíc často vyskytují další závažná onemocnění dutiny ústní - například abscesy u zlomených zubů, život ohrožující zhoubná nádorová onemocnění a další. Ošetření zubů bez anestezie a správného vyšetření tedy maskuje vlastní onemocnění dutiny ústní. (…) Ze všech výše zmíněných důvodů není odstraňování zubního kamene bez anestezie ospravedlnitelné. Majitel nese zodpovědnost za své zvíře a fakt, že si nemusí uvědomovat rizika svého konání ve snaze prospět zvířeti a jeho zdravotní stav naopak zhoršuje nebo jej riziku zhoršení vystavuje, z něj tuto zodpovědnost nesnímá. Ten kdo takové ošetření poskytuje, pak z toho, že si majitelé neuvědomují rizika takového přístupu, těží výhody a majitele zvířete uvádí vědomě či nevědomě v omyl. Povědomí osob poskytujících odstraňování zubního kamene bez anestezie o reálných rizicích anestezie je přirozeně jako u laiků velmi nízké. Je tedy možné, že opět záměrně (protože pro jejich činnost to přináší finanční výhodu) a nebo nevědomě podporují přirozenou obavu majitelů z anestezie. Protože poskytování odstraňování zubního kamene bez anestezie vzbuzuje v majitelích nesplnitelná očekávání ohledně zdraví jejich zvířat, je v některých státech Spojených států amerických odstraňování zubního kamene bez anestezie explicitně protiprávní.“

Revizní komise proto odeslala na KVS dopis, v němž požadovala revokaci původního rozhodnutí. Posudek expertky spolu se stanoviskem WSAVA, která považuje ošetření zubů bez anestézie za vážný problém welfare pet zvířat, byl k dopisu přiložen:

Revizní komise KVL ČR v návaznosti na Vaše sdělení SVS/2017/XXX požádala o vypracování expertního stanoviska k čištění zubů psů bez anestézie a sedace MVDr. AB. Z přiloženého vyjádření vyplývá, že z odborného pohledu je zcela nesprávné manuálně nebo jinak odstraňovat zubní kámen za plného vědomí zvířete, a to z mnoha závažných důvodů, které jsou ve stanovisku přesně specifikovány. Tento závěr je zároveň vyjádřením postoje všech relevantních celosvětových odborných asociací veterinární medicíny malých zvířat, stejně jako České společnosti veterinárních stomatologů. Doporučení Světové asociace veterinárních lékařů malých zvířat (WSAVA) k ošetření zubů přikládáme.

Vysvětlení provozovatelky salónu, že ošetřuje psy, "u kterých se nedoporučuje celková anestezie ani sedace, nebo psy, u kterých není potřeba použití ultrazvuku – zdravé zuby s malou vrstvou zubního kamene bez zánětu dásní nebo jiného onemocnění ústní dutiny", je samo o sobě důkazem zásadní absence její erudice pro tuto činnost, neboť takové indikace pro ošetření zubů stržením zubního kamene srpkem za plného vědomí neexistují a z odborného pohledu neobstojí.

Revizní komise KVL zároveň zdůrazňuje, že "absolvování konzultací s ukázkami své práce u několika veterinárních lékařů" v žádném případě nenaplňuje požadavky §59 veterinárního zákona 166/99 Sb. na odbornou způsobilost k výkonu odborné veterinární činnosti, kterou stomatologické vyšetření a ošetření nepochybně je, a rovněž spolupráce psů při ošetření a jejich schopnost se polohovat je z tohoto pohledu irelevantní.

Revizní komise KVL proto žádá KVS SVS o přijetí takových opatření pro salón, která budou naplňovat platné legislativní požadavky na provozování veterinární péče výhradně osobami odborně způsobilými, na úrovni současného poznání a v souladu s trendy moderní veterinární medicíny. RK KVL zároveň žádá o sdělení jmen veterinárních lékařů, kteří referují svoje pacienty k ošetření osobě bez odborné způsobilosti a bez příslušných oprávnění, aby mohla ve své gesci prověřit, zda tím neporušují svoji povinnost dodržovat jak obecně závazné právní normy, tak i vnitřní předpisy KVL, a to zejména § 2 odst. 4 profesního řádu KVL.

Odpověď KVS na opakovaný podnět uvádíme v plném znění (obr. 6). Revizní komise pak touto odpovědí spis uzavřela.

obr. 6Revizní komise obdržela rovněž podnět k prošetření jiného salónu v jiném městě, který nabízí čištění zubů ultrazvukovým kartáčkem bez použití narkózy, jako prevence zánětů dásní, paradentózy, tvorby zubního kamene, zápachu a ztráty zubů. Zde se revizní komise přiklonila k závěru, že pokud je čištění ultrazvukovým kartáčkem podáváno jako preventivní, sloužící jako náhrada či doplněk domácího čištění kartáčkem a enzymatickou zubní pastou, či krmení speciálními granulemi a krmnými doplňky, je taková propagace přípustná a takovou službu může poskytovat i provádět i osoba bez odborné způsobilosti. Podstatné je, aby čištění zubů laikem nebylo podáváno jako alternativa odborného veterinárního ošetření v anestézii.

Závěrem připojujeme seznam odborných veterinárních asociací a odkazy na odborná stanoviska, které jednoznačně odsuzují zubní ošetření malých zvířat bez anestézie:


Veronika Grymová